Gweledigaeth strategol ar gyfer yr Hafod

Er mwyn medru cymrodeddu dymuniadau'r holl rai hynny sy'n gyfrannog yn yr Hafod, gan gynnwys y cyhoedd y mae'r prosiect yn bodoli er eu budd, mae Partneriaeth yr Hafod wedi llunio'r ddogfen bolisi ganlynol:

Crynodeb o bolsii partneriaeth Cadwraeth yr Hafod

  • Cefndir. Un o'r tirweddau Darluniadol mwyaf pwysig yn Ewrop yw Hafod Uchdryd. Wedi dioddef niwed a dirywiad yn gynnar yn yr ugeinfed ganrif mae ar hyn o bryd yn goedwig weithiol, ac yn gartref i drawsdoriad eang o anifeiliaid a phlanhigion, rhai ohonynt yn brin. Mae hefyd yn hoff fangre i gerddwyr
  • Cydbwysedd. Bydd sicrhau cadw athrylith yr Hafod er budd y cyhoedd yn golygu cadw cydbwysedd cynaladwy rhwng amcanion ariannol, gwarchodaeth a mynediad, tyfiant a dirywiad, cynhaliaeth ac adnewyddiad, gwaith a hamdden, parhad ac arloesi. Mae Pwyllgor Ymgynghorol yr Hafod yn ffynhonnell annibynnol o arweiniad ar faterion tebyg
  • Tirwedd. Wrth graidd yr ystad, mae'r Bartneriaeth yn anelu at ail-greu gweledigaeth Johnes o barc coedwigaeth gweithiol, yn y dull Darluniadol.
  • Ecoleg. Bydd gwerth ac amrywiaeth ecolegol yr Hafod yn cael eu hamddiffyn a'u cyfoethogi, gyda sylw arbennig i adar Rhestr I, coedwig dderi uchel-dirol, cennau, broffytau a ffwng
  • Treftadaeth Adeiledig. Bydd adeiladwaith hanesyddol, yn ogystal nodweddion naturiol wedi eu haddasu, yn cael eu gwarchod, a - lle maent yn cyfrannu tuag at y profiad Darluniadol - eu diogelu.
  • Mynediad Cyhoeddus. I gerddwyr sydd a'u bryd ar unigedd cymharol a mwynhad heddychlon o natur a'r tirwedd, bydd mynediad yn cael ei hwyluso trwy ailagor llwybrau hanesyddol, lle medrir gwneud hynny yn ddiogel ac o fewn terfynau defnydd diweddarach y tir.
  • Ymchwil ac Addysg. Bydd arolygon cyfredol, ymchwil, archeoleg a gwerthuso yn darparu'r sylfaen ar gyfer cynllunio, rheolaeth a gwybodaeth gyhoeddus. Bydd rhaglen addysgiadol yn cael ei dilyn.
  • Ymgynghori 'r Gymuned. Bydd y Bartneriaeth yn ymgynghori gyda thirfeddianwyr a chyfranddeiliaid eraill. Bydd yn cefnogi yr economi a'r gyflogaeth leol yn weithredol, (gan gynnwys pobl dan hyfforddiant a gwirfoddolwyr), ac yn darparu cyfleusterau i bobl llai abl ac ar gyfer ehangu sgiliau traddodiadol.
  • Ariannu. Er mwyn cyflawni'r weledigaeth strategol hon bydd angen nawdd ychwanegol ar y cychwyn, yn seiliedig ar gyfraniad Cronfa Treftadaeth y Loteri. Hunangynhaliaeth ariannol i'r ystad yw'r gobaith a'r bwriad yn y tymor hir.
   Cefnogir Partneriaeth Cadwraeth Yr Hafod gan:
Heritage Lottery Fund Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
European Union INTERREG IIIA logo Pentir Pumlumon is engaged in a joint marketing project part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland/Wales INTERREG IIIA Program. Cydcoed Tir Coed LogoTir Coed EU Project Logo Rhan-arriennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd
Cambrian Mountains

  Hawlfraint 2002-17 Ymddiriedolaeth yr Hafod. Cedwir pob hawl.
Site by Nantinet