Teithiau hunan-dywysedig

Codymau Peiran
Codymau Peiran
Cliciwch yma i gael gwybodaeth am deithiau cerdded tywysedig a digwyddiadau eraill.

Mae pump tro gyda mynegbyst arnynt ar gael er mwyn galluogi ymwelwyr i archwilio tirlun yr Hafod ar droed, gyda'r rhain yn amrywio o ran hyd ac ymdrech
Maent oll yn cychwyn ym maes parcio ceir yr eglwys, lle gellir prynu map tywys o beiriant dosbarthu (mae'r peiriant yn derbyn 2 ddarn £1).
Mae'r map tywys ar gael hefyd o Ganolfannau Gwybodaeth i Ymwelwyr, trwy'r post o Swyddfa'r Ystad, neu trwy'r wefan hon o dalu trwy gyfrwng PayPal (ewch at Chyhoeddiadau).

Mae mwy o wybodaeth am Ystâd Hafod a'r llwybrau cerdded i'w gweld ar wefan Adnoddau Naturiol Cymru.

 

Tro'r Foneddiges (Cymedrol; 3.6km)

Un o'r ddwy gylchdaith glasurol a grewyd gan Thomas Johnes yn ystod ei flynyddoedd cyntaf yn yr Hafod (1780au) ac a ddisgrifiwyd gan doreth o ymwelwyr cynnar. Mae'n cynnwys golygfeydd sy'n amrywio'n sylweddol o ran ei natur, ac yn darparu cyferbyniad rhwng tirwedd tyner y parc agored a dyffrynnoedd coediog cul gyda nentydd chwim a byrlymog.

Pont Alpaidd
Pont Alpaidd

Tro Ceunant Ystwyth

(Cymedrol; cylch 1.5 km, yn cysylltu gyda Thro'r Foneddiges a Thro'r Bonheddwr).

Tro gyda golygfeydd nodedig yn enwedig o'r Ystwyth a'i cheunant caregog. Croesir yr afon trwy gyfrwng Pont Tsaen - pont grog gul sydd wedi ei hadfer i'w lleoliad hanesyddol. Mae'r graddiannau yn gymharol dyner, ond nid yw'n lwybr sy'n addas ar gyfer y rheini sy'n casau dibyn serth wrth ochr y llwybr.

Tro'r Bonheddwr (Egniol; 6km)

Mae cychwyn y daith 1.6 km o'r maes parcio. Dyma'r ail daith ddarluniadol enwog a grewyd gan Johnes. Gan gychwyn ger y Bont Alpaidd, mae'n mynd rhagddi trwy olygfeydd gerwin a thir sy'n fwy serth na'r troeon eraill yn yr Hafod. Mae'n cysylltu gyda nifer o lwybrau cyhoeddus, ac mae un o ganghennau'r llwybr yn arwain at Raeadr y Ceudwll.

Tro Coed Hafod

(Cymedrol; 1.2 km un ffordd. Pellter cylch o 4km oddi wrth y maes parcio o ddefnyddio llwybrau ynteu ffyrdd eraill yr ystad er mwyn dychwelyd.)

Cofgolofn Bedford
Cofgolofn Bedford, 1805

Mae'r tro hwn yn mynd trwy fathau amrywiol o goedwigoedd ac mae yna amrywiaeth liwgar o fywyd gwyllt yn y gwanwyn. Mae'n darparu golygfeydd braf dros dir y parc tuag at y bryniau ar y gorwel.

Tro Cofeb Bedford (Cymedrol; 1.6 km)

Tro byr a chymharol hawdd gyda dwy ran fer sy'n serth. Ceir golygfeydd braf dros yr ystad, yn enwedig o'r gofeb. Mae modd ymweld a Gardd Mariamne (sydd eto i'w hadfer) o'r trywydd hwn.

Dylai cerddwyr nodi unrhyw gyfyngiadau sydd ar waith oherwydd gweithrediadau coedwigaeth, cadw at y Cod Gwlad, a pharchu preifatrwydd preswylwyr. Canllawiau Mynediad. 

Mae map Ordnance Survey Explorer rhif 213, ar raddfa 1 : 25000, yn dangos yr hawliau tramwyo cyhoeddus i mewn ac o gwmpas yr Hafod.

 

   Cefnogir Partneriaeth Cadwraeth Yr Hafod gan:
Heritage Lottery Fund Logo Cronfa Dreftadaeth y Loteri
European Union INTERREG IIIA logo Pentir Pumlumon is engaged in a joint marketing project part funded by the European Regional Development Fund through the Ireland/Wales INTERREG IIIA Program. Cydcoed Tir Coed LogoTir Coed EU Project Logo Rhan-arriennir y prosiect gan yr Undeb Ewropeaidd
Cambrian Mountains

  Hawlfraint 2002-17 Ymddiriedolaeth yr Hafod. Cedwir pob hawl.
Site by Nantinet